Kursplan för

Projekt nanoingenjör
Project Engineering at the Nanoscale

FAFF05, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Inom ramen av denna kurs ska teknologerna utveckla sin kunskap kring konsten att utveckla nya kommersiella produkter eller processer. Teknologerna förkovrar sig i aspekter rörande att starta företag och hur ideér kan skyddas och kommersialiseras. Teknologerna använder sina ingenjörskunskaper för att konstruera en prototyp av ett instrument/komponent/produkt relaterad till nanovetenskap och teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha en god förståelse för begreppet "entreprenöranda" samt en förståelse för livet som yrkesaktiv civilingenjör. Studenten ska känna trygghet i, samt fått ökat intresse för att utveckla nya produkter eller processer.

Kursinnehåll

Utgående från en produkt- eller processidé ska studenten, i samråd med kursansvarig, undersöka möjligheter för realisering eller kommersialisering. Stödföreläsningar belyser olika moment i att starta-eget, patentfrågor, företagsekonomi, och marknadsföring. Arbetet skall resultera i två projekt, varav båda redovisas skriftligt och det andra projektet även muntligt i ett symposium.

I Projektet som utgörs av två delprojekt använder sig studenterna av sina ingenjörskunskaper för att i grupp konstruera en nano/mikrobaserad prototyp av ett instrument, komponent eller produkt.

I delprojekt 1 görs en skriftlig analys av nyhetsvärdet för en reell eller fiktiv idé, baserad på projektets inriktning. Dess relation till tre-fyra närliggande patent utreds och en analys av hur ett patent skiljer sig ifrån en vetenskaplig artikel utförs.

I delprojekt 2 utförs en fördjupningsuppgift rörande projektet i en av följande inriktningar: 1) att skriva patent, 2) att utforma en affärsplan, 3) att göra en marknadsundersökning, 4) att skriva populärvetenskap.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delprojekt som ingår i ett större projekt. De två delprojekten rapporteras skriftligt och projektet som helhet muntligt vid ett seminarium.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser inom N1 och N2.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Magnus Borgström, magnus.borgstrom@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/education/quick_links_to_course_pages/faff05_projekt_nanoingenjoer/
Övrig information: Projekten utförs i grupp. Observera att del av ett projekt kan beläggas med sekretess.