Kursplan för

Modern experimentell partikelfysik
Modern Experimental Particle Physics

EXTP35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen adresserar aktuella problemställningar i partikel- och astropartikelfysik, och fokuserar i
aktuella och planerade experiment i ämnesområdet. Kursen täcker följande frågor:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och muntlig presentation av projektarbeten. Deltagande i övningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. I sammanvägningen ges de olika delmoment vikter enligt deras relativ betydelse.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Oxana Smirnova, Oxana.Smirnova@hep.lu.se
Hemsida: http://www.edu.physics.lu.se/FYST17