Kursplan för

Humanfysiologi
Human Physiology

EXTF15, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna redogöra för och förklara människokroppens uppbyggnad och funktioner (särskilt homeostasbegreppets betydelse från cellulär nivå till organismnivå, principer för inter- och intracellulär signalering, nervfysiologi, sinnesfysiologi, muskelfysiologi, de motoriska kontrollsystemen, endokrin fysiologi, kardiovaskulär fysiologi, respirationsfysiologi, njurfysiologi, digestionsfysiologi, reglering av metabolism och kroppstemperatur samt reproduktionsfysiologi)

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Människokroppen studeras från funktionella utgångspunkter. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styrs. Undervisningen anknyter till aktuell forskning inom ämnet.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av lärarledda gruppstudier, föreläsningar och laborationer (vari dissektioner kan ingå) med tillhörande laborationsredovisningar. Gruppstudier utgör en väsentlig del av kursinnehållet. Deltagande i gruppstudier och laborationer samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt. Examinationen sker skriftligt eller muntligt (enskilt eller i grupp) antingen successivt under kursens gång eller vid slutet av kursen. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända tentamina, godkända laborationsförhör, godkända laborationsredovisningar samt deltagande i alla obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 15
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: TEK017

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ronald Kröger, Ronald.Kroger@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se/bioc01-sv-
Övrig information: Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.