Kursplan för

Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården
Clinical Training in Biomedical Engineering

EXTA56, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger allmän kunskap om hur den svenska vårdprocessen fungerar, professionellt uppförande vid patientkontakt, sekretess, mm. Det inledande blocket med föreläsningar har som syfte att beskriva hur medicinsk teknik kommer in i den kliniska vardagen. Beskrivningen gäller speciellt de avdelningar på sjukhuset som är teknikintensiva. En djupare förståelse för de undersöknings- och behandlingsmetoder som beskrivits vid föreläsningarna fås vid olika tillfällen då studenten auskulterar på sjukhus i regionen. Ett antal undersökningar, som t.ex. involverar mätningar av kemiska eller elektriska storheter, studeras vid laborationer. Lärare på medicinska fakulteten ansvarar för undervisningen, och kursen ges i sin helhet på sjukhuset.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnen som klinisk fysiologi, klinisk kemi, anestesi, neurofysiologi, radiofysik och röntgen behandlas. Notera att kursinnehållet kan variera något från år till år.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd kurs kräver närvaro vid föreläsningar och laborationer, godkända laborationsrapporter, godkänd rapport över specifikt tema, samt godkänd kurs i hjärt/lungräddning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: exta55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Pyotr Platonov, Pyotr.Platonov@med.lu.se