Kursplan för

Introduktion till mikroekonomisk teori
Introduction to Microeconomic Theory

EXTA40, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I2, Pi2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren en välavvägd översikt över mikroekonomisk teori och dess centrala frågeställningar och en god kunskapsgrund inför fortsatta studier i nationalekonomi.

I synnerhet syftar kursen till att skapa förståelse för marknaders funktionssätt, hur producenter och konsumenter gör sina val och hur ekonomins aktörer gynnas och missgynnas av statlig inblandning (reglering, skatter, subventioner etc.) på marknader.

Tonvikt läggs i den teori som kan antas vara av särskilt intresse för studenter inom programmen för industriell ekonomi och teknisk matematik: produktionsteori och producenters beteende under olika marknadsformer (industriell organisation).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för:

vilka krafter som bestämmer priser på marknader,

hur statlig inblandning på en marknad påverkar marknaden och dess aktörer,

vad som avgör aktörers priskänslighet och vilka konsekvenser olika grad av priskänslighet har,

den grundläggande mikroekonomiska teorin kring produktion och producentens beteende i olika konkurrenssituationer,

den grundläggande mikroekonomiska teorin kring konsumentens beteende och den grundläggande teorin kring externaliteter och kollektiva varor.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förmåga att tillämpa grundläggande analysverktyg (mikroekonomiska modeller) för att:

analysera hur utbud, efterfrågan och pris på en marknad påverkas av externa faktorer,

uppskatta marknadsaktörers priskänslighet och analysera effekter utifrån aktörers olika priskänslighet,

analysera och redogöra för vinnare och förlorare på en marknad till följd av statlig inblandning

utifrån mikroekonomisk teori, redogöra kring producentens optimala beteende under olika marknadsformer,

identifiera marknader med externaliteter och redogöra för lösningar för att korrigera för dessa externaliteter

diskutera och redogöra för välfärdseffekter av regleringar och marknadsmisslyckanden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå skillnaden i positiva och normativa ekonomiska påståenden. Deltagaren ska också ha utvecklat färdighet i att ta ställning till ekonomiska påståenden utifrån mikroekonomisk teori och bedöma i vilken utsträckning de överensstämmer med teorins implikationer.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till mikroekonomisk teori och kan delas in i fyra delar. Den första delen består av teorin kring utbud, efterfrågan och jämvikt på en marknad och utgör grunden för studier i nationalekonomi. Andra delen består av konsumtionsteori, d v s teorin kring individens ekonomiska beteende och beslutsfattande. Del 3 består av produktionsteori och behandlar företagets agerande under olika marknadsformer (fullständig konkurrens, monopol, oligopol och monopolistisk konkurrens). Den fjärde och sista delen behandlar två former av ”marknadsmisslyckanden” –externaliteter och kollektiva varor. Här analyseras hur samhället kan handskas med produktion och distribution av varor för vilka marknaden på egen hand inte åstadkommer den önskvärda lösningen.

Kursen vilar i huvudsak på tre komponenter: föreläsningar, kurslitteratur och övningsuppgifter. Till varje del finns övningsuppgifter och ett tillhörande övningsseminarium. Övningsuppgifterna syftar dels till att fylla den pedagogiska funktionen att frambringa förståelse för den mikroekonomiska teorin, dels att träna kursdeltagaren i tillämpningen av de olika analysverktygen.

I kursen ingår även kunskapstest. Testen, som är internet-baserade, syftar i första hand till att ge kursdeltagaren ett diagnostiskt verktyg för att testa sin egen förståelse och är samtidigt tänkt att stimulera till regelbundna studier av kursinnehållet.

Som ett komplement till övningsuppgifterna, ingår en inlämningsuppgift i kursen. Syftet med denna är att låta kursdeltagaren på ett mer fördjupat och utförligt sätt tillämpa en viss teoridel på ett aktuellt samhällsekonomiskt fenomen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen (90 % av prestationsbedömning), som äger rum i slutet av kursen, och en frivillig inlämningsuppgift (10 % av prestationsbedömning) som kan lämnas in vid endast ett tillfälle per läsår. Betyg sätts enligt LTH:s betygsskala (underkänt, 3, 4, 5). 5: 84–100%, 4: 66–83%, 3: 50–65%, U: 0–49%.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GEMA35, TEK115, TEK116

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Reffgen, Alexander.Reffgen@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se/nekare