Kursplan för

Svenska för utbytesstudenter: nivå 4
Swedish for Exchange Students: Level 4

EXTA27, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som på olika sätt ska stärka och utveckla den studerandes svenska språkförmåga. Jämsides med färdighetsträningen görs en genomgång av särdragen i svenskans grammatiska och fonetiska system. Kursen ger också ökade kunskaper i svensk realia. Genom textläsning tränar studenterna upp ett aktivt ordförråd och genom inspelade radio- och TV-program övas hörförståelsen. Texter studeras med sikte på ett allmänt ord- och frasförråd. Förmågan att diskutera, föra samtal och hålla kortare anförande övas upp och uttals- och grammatikträning sker bland annat via datorbaserade språkprogram. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom varierade skrivuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig tentamen vid kursens slut.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: SVEE14

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Lena Larsson, Lena.Larsson@nordlund.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/utbildning/kursutbud//kurs/SVEE04
Övrig information: Kursen söks internt av utbytesstudenter vid Lunds universitet. Den kan inte ingå i en svensk högskoleexamen.