Kursplan för

Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond

ETTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C4, C4-ks, D5, E4, E4-ks, MSOC2, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, LTE och LTE Advanced, ibland kallad "4G". Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om de kommunikationsmetoder som används  i nedlänk respektive upplänk som möjliggör dessa kraftiga prestandaökningar. I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fundamentala gränser för bithastigheten - kapacitetsresultat och tolkningar. Spektrumflexibilitet. OFDM - fleranvändarkommunikation. System med flera antenner - MIMO. Adaptiva mekanismer i samband med kanalkvalitétsvariationer i nedlänk respektive upplänk. Transmissionsmetoder i nedlänk respektive upplänk. Fysiska lagret. Kontrollsignalering basstation - mobil. Mottagarens struktur. Prestanda för LTE och LTE Advanced. Trender för efterföljande system.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkänt projektarbete är ett krav för att få tentera.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport, muntlig presentation, samt opponering på annan grupps rapport och presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. ETIN15 Radiosystem
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ettn15
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.