Kursplan för

Integrerade A/D och D/A omvandlare
Integrated A/D and D/A Converters

ETIN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Elektronikkonstruktion.
Obligatorisk för: MSOC1
Valfri för: D5, D5-dpd, E4, E4-dpd
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge studenten kunskaper om två viktiga mixed-signal kretsar, A/D- och D/A-omvandlare. Den senaste utvecklingen inom området inklusive principer, specifikationer, arkitekturer och kritiska komponenter behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grunder för A/D- och D/A-omvandlare; Specifikation och prestanda för A/D- och D/A-omvandlare; Arkitekturer för A/D-omvandlare ("flash" och "two-step"); Arkitekturer för D/A-omvandlare ("folding", "pipeline", "SA"); A/D-omvandlare för hög noggrannhet och begränsning; ”Sample & Hold” för signaler; D/A omvandlare med hög noggrannhet (I); D/A omvandlare med hög noggrannhet (II); Översamplande A/D och D/A omvandlare; Testning av A/D och D/A omvandlare; Komponentanpassning och referenskällor på chip; De senaste rönen inom CMOS Nyquist A/D och D/A-omvandlare.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget 3,0. För högre betyg krävs skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI220

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Pietro Andreani, Pietro.Andreani@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin55