Kursplan för

IC-projekt 2
IC-project 2

ETIN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: D5, D5-dpd, E4, E4-dpd
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge insikt i praktisk verifiering av integrerade kretsar med speciell tonvikt lagd på system-på-kisel. Kretsarna som ska verifieras konstrueras av studenterna i kursen IC-projekt, och kan vara antingen analoga, digitala, datororienterade, eller "mixed-mode" och konstruktionsarbetet kan utföras antingen på transistor eller blocknivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna möjlighet att verifiera ett komplett chip från kursen IC-projekt. Verifieringen sker genom mätningar, och det är viktigt att mäta många olika egenskaper och förstå upphovet till eventuella skillnader mot simuleringar. Om studentens krets valts för tillverkning verifieras densamma. I annat fall ges möjlighet att verifiera redan existerande kretsar. I särskilda fall kan digitala konstruktioner komma att implementeras och verifieras på FPGA (Field Programmable Gate Array), kraven på konstruktionens komplexitet och rapportens omfång kommer i så fall att öka. Resultaten av verifieringen presenteras i en rapport, som även presenteras muntligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på kvaliteten av det utförda arbetet samt rapporten och den muntliga presentationen av detsamma. Arbetet utföres i grupp och bedömning görs både utifrån gruppens som individuella insatser. Om arbetet inte slutförts inom given tidsram kan högre betyg än 3 inte erhållas.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI210, ETIN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Sjöland (analog), henrik.sjoland@eit.lth.se
Kursansvarig: Viktor Öwall (digital och dator), viktor.owall@eit.lth.se
Kursansvarig: Joachim Rodrigues (digital och dator), joachim.rodrigues@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin40