Kursplan för

Medicinsk signalbehandling
Biomedical Signal Processing

ETIF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ssr, D4, D4-ssr, E4, E4-mt, F4, F4-mt, F4-ssr, F4-bm, Pi4, Pi4-bm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Bioelektriska signaler

 

Signaler i hjärnan

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. 1-2 omfattande, obligatoriska projektuppgifter som bedrivs från ett problembaserat perspektiv där studenten får ta ett betydande ansvar för att formulera och lösa uppgiften.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling, ETI265 Digital signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI160

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti160
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.