Kursplan för

Signalbehandling - design och implementering
Signal Processing - Design and Implementation

ETIF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ssr, D4, D4-bg, D4-ssr, E3, E3-bg, E3-ssr, F4, F4-ssr, F4-bg, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger lösningar till problem inom signalbehandling där design av filter, filterbankar och snabba algoritmer för implementering efterfrågas. Kursen ger grunderna i wavelet-teori och pekar på olika tillämpningar där waveletanalys är ett kraftfullt verktyg. Kursen ger en översikt på tillämpningar där dessa lösningar används. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Filterdesign:
Digital IIR filter design; Bilinjär transformation; Digital FIR filter design; Fönstermetoden, Ideala filter och Gibbs fenomen; Ekvirippelfilter.

Implementation:
Strukturverifiering; Effektiva transformalgoritmer (Fourier- och wavelet); Olika typer av kvantisering.

Multiratesignalbehandling och filterbankar:
Upp- och nersampling; Decimering och interpolering; Polyfasuppdelning; Nyqvist filter; Uniforma filterbankar; Tvåkanals QMF; Multinivåfilter och wavelets.

Uppbyggnad och programmering av DSP

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Frivillig inlämningsuppgift efter halva kursen. Två obligatoriska laborationer.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0213. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0313. Benämning: Signalbehandling - design och implementering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital Signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller ETI080 Signalbehandling och kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIF01, ETI270

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etif01