Kursplan för

Patent och annan immaterialrätt
Patent and Intellectual Property Rights

ETIA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MSOC1
Valfri för: B4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, M4-pu, MWIR1, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ekonomierna i Europa, Nordamerika samt vissa stater i Ost-Asien är under förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på bioteknik, informationsteknologi, upplevelseindustri samt design, där kunskap har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Det legala skyddet benämns immaterialrätt (eller på engelska, Intellectual Property Rights). Kunskaper om skyddet, omfattning och tillämpning, är förutsättningen för att upphovsmannen och företaget ska kunna dra ekonomisk nytta av ett specifikt kunnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över den svenska, europeiska och amerikanska immaterialrättens systematik, och rättskällor samt hur dessa rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om det legala skyddet för kunskap ur så väl ett europeiskt som amerikanskt perspektiv. I några hänseenden behandlas även reglerna i Japan och Kina. Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten eftersom immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, marknads- och konkurrensrätt. Immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom licensavtal. Kursen behandlar även områden så som IPR-strategi för företag, hur man söker samt använder sig av information i patentdatabaser för strategiska beslut, kommersialisering av immaterialrättigheter genom licensavtal.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI280

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Peter Nilsson, Peter.Nilsson@eit.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Edman, fredrik.edman@luis.lu.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti280
Övrig information: Kursen ges i en svensk- och en engelskspråkig variant, varav den svenska varianten ges på kvällstid. Undervisningen ges av externa föreläsare.