Kursplan för

Acceleratorer, partiklar och fält
Accelerators, Particles and Fields

ETEN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-hn, F4, F4-aft, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Teknologen skall uppnå fördjupade kunskaper i elektrodynamik. Teknologen skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som är användbara vid yrkesverksamhet inom områden där elektrodynamik spelar en viktig roll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beskrivning av verksamheterna vid MAX-lab och ESS, beräkning av partikelbanor i elektromagnetiska fält, styrning av laddade partiklar, synkrotronljus, fältet alstrat av en rörlig laddad partikel, Cherenkovstrålning, transformation av fält mellan inertialsystem, relativitetsteori, supraledning, speglingsmetoder, lagringsringar för elektroner, linjära acceleratorer, numerisk beräkning med finita element program.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter som endast kan göras under kursens gång.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: En av grundkurserna i elektromagnetisk fältteori dvs en av kurserna ETE055, ETEF01 och ESS050.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se
Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten15
Övrig information: Kursens innehåll kopplar till verksamheterna vid MAX-lab och ESS. Kursen kan fritt kombineras med de övriga fortsättningskurserna i elektromagnetisk fältteori dvs med ETEN05 Elektromagnetisk vågutbredning, ETEN10 Antennteknik och ETEN01 Mikrovågsteori. Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.