Kursplan för

Avancerad datasäkerhet
Advanced Computer Security

EITN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ks, C4-da, D4, D4-ks, E4, E4-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar att ge studenten en fördjupad insikt i de huvud problem och lösningar inom datasäkerhet, inbyggda system samt data nätverk. Kursen fördjupar kunskaper av tidigare kurser och ger en analytisk insikat i dagen säkerhetslösningar. Kursern gör det möjligt att på egenhand välja rätt bland existerande lösningar samt att kunna komma med kvalitativt goda lösningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Du kommer att tillämpa dina kunskaper i ett antal projekt där du själv (i grupp) ska inhämta ytterliagere kunskap in insikter för att slutföra projekten. Kvalitén i motiveringen för lösningar och reflektion över alternativ kommer att bedömas.  Inlärning av fakta kunskap kommer att understödjas med stöduppgigfter som följer kursen.

Kursinnehåll

Inledning: Att kunna bygga säkra datorsystem, inbyggda system, säkra nätverk, samt (dator) applikationer kräver ingående kunskaper inom datorsäkerhet. Moderna system kommer att arbete mer autonom och deras säkerhet kommer i allt högre utsträckning bero på tillgängligheten av säkra exekveringsmiljöer. Eftersom system kommer att bli attackerad så är det också viktigt att förstå hur man ska analysera attackerade system på ett professionellt sätt. Kursens innehåll fokuseras på områden; Computer Forensics, Nätverk säkerhet, Plattform säkerhet, DRM och Säker mjukvara.

Computer Forensics:

Nätverk Säkerhet  (huvudområde I):

Platform säkerhet (huvudområde II):

DRM:

Säker mjukvara (huvudområde III):

Projekt:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För slutbetyg 3 eller 4 krävs godkända projektuppgifter som blir betygsatta. Slutbetyg 5 kan erhållas via muntlig tentamen som täcker projekt och kursmaterial eller godkända test (5st). Studenterna måste alltid anmäla sig till muntlig tentamen. Omtentamen i ordinarie omtentamensperiod: NEJ

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EIT060 Datasäkerhet (7,5p) eller EDI051 Kryptoteknik (7,5p).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ben Smeets, ben.smeets@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn50
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.