Kursplan för

Informationsteori
Information Theory

EITN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, E4, E4-ks, E4-f, F4, MWIR1, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenterna insikt i principer för informationslagring och transmission, samt hur information kan representareas binärt. Kursen skall också ge förståelse för prestanda och fundamentala begränsningar i dagens och framtidens kommunikations system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Definitionen av information går tillbaka till Shannons publikation 1948. Hans teorier för hur information kan behandlas är basen i alla, både dagens och morgondagens, kommunikationssystem. Kursen ger en modern introduktion till ämnet informationsteori. Den betonar både den formella teorin i ämnet och de ingenjörsmäsiga metoderna för design kommunikationssystem och annan informationsbehandling. Kursen innehåler.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifer och hemtenta.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMS012 Matematisk statistik, allmän kurs. ETT051 Digital kommunikation
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Stefan Höst, stefan.host@eit.lth.se