Kursplan för

Internet inuti
Internet Inside

EITN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, D4-is, E4, E4-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att illustrera utvecklingsarbete med inbyggda system. Studenterna får integrera kunskaper från flera kurser inom programmering och kommunikation genom ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med inbyggda system

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på en protokollstack för datakommunikation, speciellt TCP/IP. En webbserver realiseras i kursen. All programmering sker i C++.

Kursen innehåller sex obligatoriska laborationer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Föreläsningsnärvaro tillsammans med ett godkännande av laboration 6, som innehåller tidigare laborationer, ger godkännande av kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Vana att arbeta självständigt, samt en eller flera av kurserna ETS051 Datorkommunikation, ETS150 Datakommunikation, EDA050 Operativsystem, EDA040 Realtidsprogrammering, FRT031 Realtidssystem, ETS032 Programvaruutveckling för stora system, EDA061 Objektorienterad modellering och design, EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer, EDI021/EDI022 Digitala projekt, ETT051 Digital Kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Urval görs med utgångspunkt från de som har flest poäng från kurserna under rubriken Förutsatta förkunskaper, med förbehållet att endast en av kurserna EDA040 och FRT031 räknas.
Kursen överlappar följande kurser: EIT150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mats Cedervall, mats.cedervall@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn30
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.