Kursplan för

Projekt i system på chips
Project in System-on-Chip

EITN25, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: MSOC1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i valt vetenskapsområde. Projektet ska vara på avancerad nivå med tydlig forskningsanknytning. Projektet ska genomföras självständigt företrädesvis av två studenter tillsammans. Det kan med fördel väljas så att det passar ihop med examensarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Peter Nilsson, Peter.Nilsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/course/eitn25