Kursplan för

Digitala bilder – kompression
Digital Pictures – Compression

EITF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen introducerar idéer om kompression för multimedia.
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om metoder för
kompression med tonvikt på bilder och video, men även tal och musik ingår. Aktuella standarder diskuteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inledning: Olika informationskällor. Vad är text, tal, musik, bild och video? Vad är fördelen med digitala signaler jämfört med analoga signaler. Valet mellan distorsionsfri kompression och kompression med distorsion. Analog/digital-omvandling, samplingssatsen och kvantiseringsmetoder. Shannons källkodningssats utan resp. med distorsion. Jämförelse av olika kvantiseringstekniker.

Kompressionsmetoder: Lineär prediktiv kodning. Olika metoder för kompression med distorsion baserade på lineära ortogonala transformer (Karhunen-Loeve, Discrete Fourier, Fast Fourier, Discrete Cosine), Wavelets och filterbanker.

Tillämpningar: Transformkodning för bilder och video. Diskussion av JPEG, MPEG-1, MPEG-2 och MPEG-4 standarderna. Waveletkodning för bilder och JPEG-2000.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektredovisning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Irina Bocharova, irina@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf01
Övrig information: Projekten genomförs i 2-mannagrupper. Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.