Kursplan för

OFDM för bredbandskommunikation
OFDM for Broadband Communication

EIT140, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C4, C4-ks, D4, E4, E4-ks, MWIR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge mycket goda kunskaper i "multicarrier modulation" (WLAN, xDSL, DVB, DAB, DRM, beyond-3G mobile communication, etc.). Kursen ger en bredd och ett djup som gör att många av de idag förekommande metoderna samt en stor del av morgondagens kan förstås.
Aktuella standarder exemplifieras och diskuteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Moment som ingår i kursen är:

Matlab används som beräkningsverktyg i övningar, datorövningar och laborationer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig. Alternativt kan examination ske i form av hemtentamen. Godkänd laboration och godkända hemuppgifter är ett krav för att få tentera.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Thomas Magesacher, thomas.magesacher@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit140
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.