Kursplan för

Informationsöverföring
Information Transmission

EIT100, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen introducerar idéer från modern
telekommunikationsteknologi. Kursens syfte är att besvara några
fundamentala frågor: Vilka sorters information behöver överföras? Hur mäter vi dem? Hur kan de överföras eller lagras? Vilken är fördelen med digital kommunikation? Vilka lagar styr informatíonsöverföring?

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar fem uppgifter av problemtyp.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Matematik, endimensionell analys eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit100
Övrig information: Kopplingar till andra kurser: Inhämtade matematikkunskaper kommer att tillämpas i kursen. De teknologer som önskar fördjupade kunskaper inom kursens olika delområden hänvisas till institutionens valfria kurser inom informationsteori/telekommunikationsområdena.