Kursplan för

Automationsteknik
Automation

EIEF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper inom automation.
Kursen ger en översikt över olika typer av givare, ställdon, kommunikationssystem och
operatörsgränssnitt som förekommer inom industrin. I kursen ingår också design av
styrskåp samt säkerhet, direktiv och standarder inom elektroteknik och automation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys och ETE604 Krets- och mätteknik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se
Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/automation/automation.htm