Kursplan för

Medicinsk mätteknik
Biomedical Measurements

EEMF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: D5, D5-ssr, E4, E4-mt, F4, F4-mt, N4, Pi4, Pi4-bm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen Medicinsk Mätteknik är att ge förståelse för de problem som är förknippade med den mättekniska processens användning i medicinsk miljö. Tillämpningar inom såväl hälso- och sjukvård som klinisk forskning behandlas. Kursen skall tillsammans med examensarbetet utgöra en grund för fortsatt arbete inom det medicintekniska området och för forskarutbildning.

Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens inom sina respektive områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en översikt över dagens medicinska teknik och behandlar bland annat mätning av bioelektriska signaler, mätning av tryck och flöde, respiratorfysiologisk mätteknik samt moderna bildgivande system inom medicinen. Som exempel på delmoment kan nämnas blodtrycksmätning, EKG, elektromedicin, klinisk kemi, gasteknik, nya kirurgiska metoder, dialysteknik, audiologi, pacemakers, laserteknik, traditionell röntgen, digital radiografi, datortomografi, strålningsmetoder för in-vivo mätningar, magnetisk resonanstomografi, ultraljudsteknik, dosplanering, acceleratorer, telemedicin samt risker, säkerhet och regler.

Kursen innehåller tre laborationer och avslutas med studiebesök på universitetssjukhuset i Lund.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Studenten ska vara godkänd på laborationerna och tentamen, skriva och granska 2 st föreläsningssammanfattningar samt ha minst 80% närvaro på föreläsningarna.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Medicinsk mätteknik.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG.
Kod: 0212. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0312. Benämning: Skriva och granska 2 st föreläsningssammanfattningar .
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF10 eller EEM007 Mätteknik samt EEM031 Sensorteknik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i specialiseringen/djupkorgen för Medicinsk teknik (eller motsvarande), inriktningen av påbörjat examensarbete samt antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: EEM040

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Magnus Cinthio, Magnus.Cinthio@elmat.lth.se
Kursansvarig: Docent Tomas Jansson, Tomas.Jansson@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se