Kursplan för

Företagande - entreprenörskap och miljö
Business Development and Environmental Aspects

EEMF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till ingenjörsrollens entreprenöriella möjligheter och förmedla ett aktivt förhållningssätt till egenföretagandet som en möjlig karriärväg. Grundläggande aspekter i entreprenörsprocessen och centrala begrepp inom företagsetablering kommer belysas. En målsättning är även att belysa vikten av att modern teknologiutveckling måste följa dagens allt mer uttalade krav på ett miljömässigt tänkande för att därmed kunna lägga grunden för framtidens hållbara samhällsutveckling. Kursen skall därför även förmedla ett utvecklat, aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och nyttjar ny teknik i syfte att utveckla ett hållbart samhälle. Arbetet med och möjligheten att via den kommersiella processen ta ny och miljömässigt hållbar teknik till marknaden kommer att belysas och konsten att kommunicera och föra ut sitt budskap tränas i en avslutande konferensdag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt och objektivt, kunna inhämta, selektera, analysera, kritiskt granska, syntetisera och sammanställa ett eget ställningstagande rörande teknik/samhällsrelaterade frågeställningar.

Kursinnehåll

Den mångfacetterade rollen som yrkesverksam civilingenjör kommer att illustreras i en inledande föreläsning av en teknisk fysiker som arbetat inom offentlig förvaltning såväl som inom uppstarts-företag och global storindustri. Föreläsningsteman kommer fokusera på entreprenörskap under LP 3 och under LP 4 läggs fokus på miljö och hållbar utveckling.

Under LP 3 skriver kursdeltagarna en affärsplan på en egen vald affärsidé.

Under LP 4 arbetar studenterna självständigt och fördjupar sig i ett projekttema som har en miljömässig bas men med en teknikorienterad vinkling och där en entreprenöriell/affärsmässig aspekt börfinnas inkorporerad.

Under LP 4 examineras miljö och hållbar utveckling i forma av en skriftlig tentamen/dugga.

Som avslutning på kursen genomförs en konferensdag där alla projektarbeten i miljö och hållbar utveckling presenteras i en föreläsningsserie.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter i entreprenörskap: case-formulär och PM på affärplan, skriven och muntligt redovisad affärsplan, samt godkänd skriftlig examinaton i miljö och hållbar utveckling, redovisat projektarbete och godkänd skriven projektrapport i miljö och hållbar utveckling Hemsida: www.elmat.lth.se/utbildning/kurser.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Miljö och hållbar utveckling.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen avslutas och examineras genom redovisning av genomfört projektarbete i form av en konferensdag. Dessutom krävs godkända delmoment i kursen samt godkänd projektrapport. Likaså krävs godkänt på skriftlig kunskapskontroll på föreläsningsserien.
Kod: 0210. Benämning: Entreprenörskap.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen examineras via godkända delmoment i kursen: skriven affärsplan, debatt, redovisat projektarbete samt godkänd projektrapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EEM035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Thomas Laurell, thomas.laurell@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se
Övrig information: Obligatorisk för F