Kursplan för

Elektroteknik, introduktionskurs
Introduction to Electrical Engineering

EEIA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten i strukturerad utveckling samt introducera studenten i grundläggande begrepp inom CAD.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkänt projekt samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDT632, EDTA01, EEI610, EEI611, MMH637, ETS650, ETS651, ETS652, ETS653, MMH635, MMH636

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eeia01
Övrig information: All schemalagd undervisning är obligatorisk.