Kursplan för

Kryptoteknik
Cryptography

EDIN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, E4, E4-ks, F4, MWIR2, Pi4, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en orientering om klassiska kryptosystem samt att ge ingående kunskaper om moderna kryptosystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Klassiska kryptosystem: Inledning och grundläggande begrepp. Caesarkrypto, enkel substitution, polyalfabetssystem (Vigenére, Vernam), transposition, rotormaskiner (Enigma).

Shannons teori för sekretess: Nyckelentropier och meddelanden, redundans och entydighetslängd, perfekt sekretess.

Skiftregister och strömchiffer: Ändliga kroppar, linjärt återkopplade skiftregister och skiftregistersekvenser, perioder och cykelkarakteristiker, skiftregistersyntes, olinjära kombinationer av skiftregistersekvenser, attacker på strömchiffer.

Blockchiffer: Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES).

Öppen-nyckel-kryptosystem: Enkel talteori, RSA-systemet, Diffie-Hellman nyckelutbyte, faktorisering, primtalstestning, digitala signaturer.

Hashfunktioner: egenskaper, kollisionsattacker, födelsedagsparadoxen

Simmons’ teori för autenticering: Imitation och substitution.

Secret sharing: Shamirs tröskelschema, allmän secret sharing, perfekta och ideala system.

Projekt: 1. Faktoriseringsalgoritmer. 2. Studium av skiftregister. 3. Korrelationsattacker.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen och tre projektuppgifter. Godkända projektuppgifter är krav för att få tentera. Betyg på tentamen är kursbetyg.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDA011 eller EDA016 Programmeringsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDI051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Thomas Johansson, thomas@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edin01