Kursplan för

Språkteknologi: Projekt
Language Technology: Project

EDAN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-pv, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Många informationstekniksapplikationer innehåller någon form av text- och språkbehandling. Speciellt har  webbaserade applikationer gett upphov till  en kraftig ökning av textdata som behöver hanteras. Trots detta är språkteknologi en relativt ny disciplin som är obekant för många studenter i datavetenskap.  Vissa tekniker är mycket väl etablerade medan andra utvecklas snabbt.

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för språkteknologi och utveckla studentens innovationsförmåga genom ett projekt som följer på kursen EDAN20. Studenter definierar, i grupper om två eller tre, ett projektämne som  möjligtvis är forskningsrelaterat. De utvecklar och utvärderar ett program, skriver en rapport och presenterar den för övriga studenter på kursen.

De områden inom språkteknologi som är lämpliga för projekt inkluderar bl.a.språkmodeller, detektion av namngivna entiteter, entitetsidentifiering, informationshämtning samt syntaktisk eller semantisk parsning.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Studenterna kommer att definiera ett delområde och en tillämpning inom språkbehandling eller datorlingvistik som en uppföljning av kursen EDAN20. Lämplig applikation kan föreslås antingen av studenterna eller av handledaren.  För att starta projektet gör studenterna antingen en snabb genomgång av relevant litteratur eller två vetenskapliga artiklar som de fått av handledaren. Härifrån väljer studenterna algoritmer och definierar en strategi för att genomföra projektet. De kommer att implementera en prototyp och utvärdera den. Slutligen kommer de att skriva en projektrapport på 4 till 8 sidor. Eventuellt kommer de även att skicka ett papper till en konferens.

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt på kursen måste studenterna slutföra projektarbetet, skriva en kort rapport och presentera sitt arbete muntligt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning