Kursplan för

Intelligenta system - projekt
Intelligent Systems - Project

EDAN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-pv, E4, F4, F4-pv, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Resultat från forskning inom artificiell intelligens utnyttjas inom många områden. Till exempel semantisk webb, robotik, språkbehandling, sökmotorer, datorseende, beslutsstöd, diagnostik, aktiehandel, schemaläggning, hjälpsystem, reglering, datorspel, simulering och spamfiltrering. Kursen ger studenten en introduktion till  aktuella forskningsrelaterade problemställningar och ger praktiska färdigheter i implementation av intelligenta system. Undervisningen sker i projektform, där projekt väljs ut av kursansvarig i samråd med kursdeltagarna och berör ett eller flera huvudtillämpningsområden inom AI: kunskapsrepresentation, maskininlärning, behandling av naturligt språk, och robotik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En projektuppgift som varierar. Uppgifterna anslås på kursens hemsida.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs ett godkänt projekt. Projektet utförs i grupper om två teknologer. Slutbetyget baseras dels på gruppens gemensamma resultat dels på studentens individuella prestation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan50