Kursplan för

Högpresterande datorgrafik
High Performance Computer Graphics

EDAN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall få grundläggande förståelse för tredimensionell grafik som använder hårdvaruacceleratorer. Dessutom skall studenterna förstå hur grafikalgoritmer och hårdvara fungerar och kunna tillämpa detta i praktiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grafikarkitekturer, shaderprogrammering, APIer för grafik, kantfunktioner, perspektivkorrekt interpolering, texturering, cachning, filtrering, fixpunktmatematik, texturkompression, prestandaanalys, antiviknings- och gallringsalgoritmer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter. För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska uppgifterna vara fullgjorda. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och ett projekt.
Kod: 0213. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För att få delta i tentamen krävs att de obligatoriska momenten är godkända. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: EDA031 C++-programmering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA075

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Michael Doggett, mike@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan35