Kursplan för

Fotorealistisk datorgrafik
Photo-realistic Computer Graphics

EDAN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall få tillgodogöra sig priciper för och kunskap om strålföljningsbaserade (eng. ray tracing) algoritmer för fotorealistisk generering av bilder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Globala ljussättningsalgoritmer, strålföljning, accelerationsstrukturer, skärningstest, avancerad belysning och skuggning, supersampling, Monte Carlo-strategier, bildbaserad rendering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska uppgifterna fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.
Kod: 0214. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska momenten är fullgjorda. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: EDA031 C++-programmering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA101

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Michael Doggett, mike@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan30