Kursplan för

Kommunikation och datorverktyg
Communication and Computer Tools

EDAA15, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten såväl praktiskt som teoretiskt ska behärska grunderna i muntlig och skriftlig framställning. Kursens skriftliga framställning är utvidgad till att också omfatta grundläggande ingenjörsteknisk problemlösning och framställning samt ge insikter i studie- och karriärplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Härvid tränas studenten också praktiskt i framträdandeteknik, retorik och opposition för den muntliga framställningen och i rapportskrivningsmetodik (disposition, källkritik, metodik, litteratursökning) för den skriftliga framställningen.

För att kunna hantera den skriftliga framställningen ingår i kursen att kunna hantera grundläggande delar i ett modernt datorberäkningsprogram (Excel), ordbehandlingsprogram (Word), presentationsprogram (PowerPoint) och ett traditionellt tvådimensionellt cad-program (AutoCAD).

Seminarier i studie- och karriärplanering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt i Kommunikationsdelen. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna. Slutbetyg: 3, 4 eller 5. CAD-, Excel-, Word-, Powerpointinlämningarna bedöms G/U. Väl utförda CAD- och Excelinlämningar kan höja slutbetyget. Alla moment ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Ingen tentamen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Kommunikation och datorverktyg del 1.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig framställning. Godkända inlämningar. Delmomentet omfattar: Muntlig kommunikation, datorverktyg.
Kod: 0212. Benämning: Kommunikation och datorverktyg del 2.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig framställning, godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Skriftlig kommunikation, datorverktyg.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA602, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Robertson, Anders.Robertson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se
Övrig information: Seminarierna i studie- och karriärplanering är obligatoriska.