Kursplan för

Databasteknik
Database Technology

EDA216, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Valfri för: D4, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4, L4-gi, Pi4, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkänd inlämningsuppgift och godkända datorlaborationer. Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Kod: 0206. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA215, EDA636, EDAF20, EXTN70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda216