Kursplan för

Arkitekturens teori och historia I
The Theory and History of Architecture I

ATHA01, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera en överblick över och medvetenhet om grundläggande frågor om arkitekturens teoretiska och historiska grunder, vad en arkitekt gör, vad arkitektur är och hur den kan undersökas, analyseras och beskrivas. Syftet är också att träna förmågan att se, mäta och grafiskt beskriva en existerande byggnad. Som den första i en rad av kurser ska kursen också förmedla vikten av ett aktivt, kritiskt förhållningssätt till arkitektur, arkitekturdisciplinen och -professionen. Samtidigt ska kursen genom exempel presenterade i gästföreläsningar förmedla den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar en grundläggande orientering om en tidslinje med viktiga nyckelverk ur stadens, arkitekturens och arkitekturteorins historia som ger en översikt över arkitekturens historia. Följande kurser i arkitekturens teori och historia kommer att utnyttja och återknyta till denna tidslinje. Samtidigt introduceras samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar. Kursen innehåller uppgifter som utgår från utvalda nyckelverk (enskilda arkitekturverk, bebyggelse­typer och -miljöer, städer och stadsmiljöer) som analyseras och sätts i olika sammanhang. Teoretiskt utgår kursen från grundläggande frågor kring vad arkitekter gör och hur professionen har utvecklats. Begreppet arkitektur och hur det kan beskrivas diskuteras med utgångspunkt i historiska och aktuella synsätt. Analysmetoder, som kan användas i de tillämpade arkitekturkurserna, introduceras, praktiseras och diskuteras. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, exkursioner, praktiska övningar och skrivuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på övningar och seminarier, samt 80% närvaro på föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se