Kursplan för

Urban dynamik - teorier och tendenser
Urban Dynamics - Theories and Tendencies

ASBN41, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD2
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studentens orientering om aktuella tendenser inom stadsbyggandets teori och praktik. Syftet är också att göra studenten väl förtrogen med aktuell forskning om hållbar urban utveckling. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och analytiskt sätt, verbalt och i skrift, diskutera urbana teorier och relatera dessa till olika gestaltningsstrategier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är hållbar stadsgestaltning och innehållet fördjupar och problematiserar aktuella och historiska urbana tendenser och teorier. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om aktuell forskning inom det breda fält som kallas hållbar urban utveckling. Undervisning sker i första hand i form av föreläsningar, seminarier, skrivuppgifter och en studie av vetenskaplig karaktär. Kursens kunskapsinnehåll ligger till grund för arbetet med vision och strategier i kursen ASBN31 Stadsbyggnad – Urban dynamik (15 hp) som läses parallellt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, exkursioner och seminarier.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ASBN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs utgör en teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN31 Urban dynamik (15 hp).