Kursplan för

Urbana processer
Urban Process

ASBN36, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Alternativobligatorisk för: MSUD2
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om implementering av projekt som främjar hållbar stadsutveckling och deras förmåga till kritisk reflexion omkring urbana förändringsprocesser. Kursen syftar också till att fördjupa studenternas insikt i och förmåga till kritisk analys av stadsplaneringens aktörer, drivkrafter och styrmedel. Detta sker främst genom kvalificerade analyser av genomförda projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursinnehållet består främst i kartläggning och analys av aktörer, faktorer och skeenden som påverkat aktuella stadsutvecklingsprojekt. Studenterna ges också en orientering om de styrmedel som påverkar svensk och i viss mån internationell planprocess.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända skrivuppgifter, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ASBN35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se