Kursplan för

Interiör arkitektur och möbler
Interior Architecture and Furniture Design

AFON20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att, utifrån ett helhetsperspektiv, belysa förutsättningarna för möbeldesign och -produktion, samt ge studenterna möjlighet att träna sin egen förmåga att designa möbler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupning inom området interiör- och möbeldesign. I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, textiler, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel samt dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AFO275

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl , lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Övrig information: lärare: John Cramer, john.cramer@arkitektur.lth.se