Kursplan för

Samtida designprocesser inom arkitektur
Contemporary Design Process in Architecture

AFON10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en djupare insikt och förståelse för utvecklingen av samtida arkitektur, samt att skapa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till samtida designprocesser och designteorier inom arkitekturområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen granskar genom litteraturstudier och fallstudier av arkitektur och designprocesser diskussioner och problem som är relevanta för dagens arkitekter och för samtidsarkitekturen. De konkreta fallen relateras till samtida designteori och arkitekturrelaterad filosofi.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AFO125

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl , lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Övrig information: lärare: John Cramer, john.cramer@arkitektur.lth.se