Kursplan för

Kreativ tävling
Creative Competition

AFON05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att träna förmågan att gestalta arkitektur med ökad komplexitet hos uppgifter och teoretiskt bakgrundsstoff. En målsättning är att, med hjälp av konkreta designuppgifter som exempelvis arkitekttävlingar, knyta samman den akademiska undervisningen med den kommersiella verklighet som studenterna möter efter avslutade studier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen gör studenterna projekt inom ramen för en arkitekttävling, eller en liknande uppgift. Detta erbjuder en möjlighet till en avgränsad studieuppgift där studenten, genom en kontinuerlig handledning från medverkande lärare, får möjligheten att prova avancerade gestaltningsexperiment med syfte att utveckla sina kunskaper inom arkitektonisk gestaltning. I kursen diskuteras frågor om genomförande, designprocess samt kommunikation och diskussion av samtida arkitektur.

Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i de specifika uppgifterna). Fokus kommer att ligga på idéer och frågeställningar som debatteras internationellt i samtiden. Under kursen genomförs en studieresa med syftet att vidga studentens kunskap om samtida arkitektur i ett urbant sammanhang.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80% närvaro och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AFO120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl , lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kan ställas in vid färre än 10 sökande.