Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV
Applied Aesthetics, Visual Communication, part IV

AFOF20, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att öka studenternas förmåga till kritisk reflexion kring olika typer av rum, inredningar och möbeldesign. Detta sker främst genom att kursdeltagarna tränas i att praktiskt arbeta med modeller av olika rum samt färdigställande av en egenhändigt designad/omarbetad möbel. Studenterna får också tala om teoretiska frågeställningar som berör rum och inredningar och deras roll i vårt samhälle/kultur. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt om rumsutformning och möbeldesign. I kursen ingår även moment som behandlar utställningsdesign. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till olika begrepp om rum, inredningar och möbler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen Visuell Kommunikation IV ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar, men också utifrån aspekten hur olika samhälleliga och kulturella uppfattningar av rum och möbler påverkar vår upplevelse av dem.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs 80% närvaro vid workshops och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskare, Anna Petersson, anna.petersson@arkitektur.lth.se
Övrig information: I kursen Visuell Kommunikation IV ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar, men också utifrån aspekten hur olika samhälleliga och kulturella uppfattningar av rum och möbler påverkar vår upplevelse av dem.