Kursplan för

Produktsemiotik
Product Semiotics

AFO165, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna förmågan att analysera produkter ur ett semiotiskt perspektiv, dvs hur vardagsföremål, tekniska produkter, annonser, märken och förpackningar kommunicerar sitt budskap till de som skall använda dessa produkter. Dessutom skall kursen också träna förmågan att analysera och diskutera design i ett kulturellt omvärldsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till produktsemiotik, samt till hur denna är kopplad till allmän semiotisk teori. Kursens fokus ligger på hur produkter (bruksföremål, tekniska produkter, märken, annonser, förpackningar, interiörer, mm) talar till användaren genom sitt visuella framträdande.

Kursmoment (hänvisning till författare/litteratur inom parentes):

Kursen består av föreläsningar och övningar som redovisas vid gruppgenomgångar med kritik. En kort uppsats skall skrivas och gås igenom med kursledaren.

I kursen får man inom vissa ramar själv välja de produkter som man vill arbeta med praktiskt i skisser och enkla principmodeller. Det kan vara produkter som existerar på marknaden men även tidigare egna skisser och prototyper.

Kursen är upplagd så att man arbetar relativt snabbt och med flera olika produkter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker genom att man i gruppsamtal och enskilda samtal redogör för skisser och texter, samt får kritik på dessa. Då inlämning/presentation av 4-5 deluppgifter är godkända av kursledaren är man godkänd i kursen. För godkänt krävs även 80 % närvaro på föreläsningar och genomgångar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ. lektor Gunnar Sandin, Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se