Kursplan för

Presentationsteknik och portfölj
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

AFO025, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen och ökar kapaciteten inom grafisk komposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och helt genomförda handledningssamtal enligt instruktioner.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.