Kursplan för

Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik
Solar Heating Technology, Basic Course

AEB010, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Energianvändningen i Sverige för uppvärming och varmvatten i bostäder och service byggnader överstiger årligen 100 TWH. Det innebär att uppförande av nya byggnader med låg energianvändning och ombyggnad av gamla byggnader för att minska energianvändningen är angelägna uppgifter. Installation av solvärmesystem kan utgöra en del i detta arbete.

Kursens syfte är att visa hur solvärmesystem kan integreras och samverka med byggnadens energisystem. En viktig del är att studenterna skall lära sig att använda beräkningsprogram som simulerar hur solvärmesystemet växelverkar med byggnaden och dess värmebehov.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, laborationsredogörelser, fördjupningsuppgift samt deltagande i studiebesök.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i installationsteknik, värmeöverföring och termodynamik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram, t.ex. Matlab och Excel.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNA165

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se