Kursplan för

Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer
Model based design for architects and engineers

ADP600, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge praktiska färdigheter i modellbaserad projektering och därtill associerade presentationstekniker för designprocessens tidiga skeden. Teorin ska ge insikter om hur arkitektens objektmodeller organiseras för att stödja bygginformationsmodellering (BIM) och visualisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges på distans över Internet. Den bygger på genomförande, inlämning och bedömning av tolv övningsuppgifter. Genom att lösa uppgifterna kan studenten visa prov på sin förmåga enligt kraven ovan, exempelvis genom:

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 100 % godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Andra årskursen Byggteknik med arkitektur
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Wikberg, Fredrik.Wikberg@caad.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se/utbildning/grundutbildning/adp600%2C_modellbaserad_projektering/
Övrig information: Kursen ges på distans över Internet.