Kursplan för

Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader
Life Cycle Perspective and Environmental Impact of Buildings

ABKF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

För godkänd kurs skall studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap och förståelse om hur kostnader och miljöaspekter påverkar val of konstruktionslösningar och åtgärder som behöver ett långt perspektiv för att vara lönsamma eller göra byggnaden hållbar. Kursen ger också kunskap och förståelse om olika aktörers intressen. Dessutom berörs aspekter som rör barriärer och möjligheter. Kursen tar upp metoder och verktyg för att bestämma livscykelperspektivberoende storheter som livscykelkostnad och miljöklassning. Dessa kan användas för utvärdering och systemprojektering samt för att ta fram övertygande argument och fakta åt beställaren.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras till 80% på tentamensresultat och till 20% på utförande relaterat till övningar och föreläsningar.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination baserad på den skriftliga tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig examination av hela kursen.
Kod: 0213. Benämning: Övning.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination baserad på skriftlig rapport enligt givna specifikationer Delmomentet omfattar: LCC-analys Miljöklassning

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Kaisa Svennberg, kaisa.svennberg@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Dennis Johansson, dennis.johansson@hvac.lth.se
Hemsida: http:// www.ebd.lth.se/master