Kursplan för

Avancerad arkitektonisk gestaltning I
Advanced Architectural Design I

AAHN02, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att experimentellt utforska arkitekturens möjligheter genom utformning av byggnad/byggnader i ett kontextuellt sammanhang knutet till såväl plats som samhälle. Konstnärligt baserade övningar konfronterar såväl designverktygens som byggnadsteknikens möjligheter och begränsningar. Kursen skall ge förmåga hos studenten att utmana rådande paradigm inom arkitekturens område utifrån nya framtidsrelaterade aspekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge studenten medel att utveckla en framtidsrelaterad arkitektur genom tillämpandet av ett experimentellt laborativt arbetssätt. Uppställda hypoteser provas i ett cykliskt förlopp mot erhållna resultat där endast målet är känt. Kontinuerlig utvärdering leder designprocessen vidare. Stor samverkan med andra, eller angränsande, discipliner ingår. Internationell spetskompetens medverkar i avgörande moment. Undervisningen bedrivs i projektform där arbetet diskuteras ur sina praktiska och teoretiska aspekter. Arkitekturens relation till arkitektens, och ingenjörens, verktyg belyses liksom byggnadsproducentens potentiella kapacitet att förverkliga resultatet. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av kunskaperna vid den arkitektoniska gestaltningen av byggnaden. Undervisningen sker genom enskilda och gruppvisa övningar, seminarier, föreläsningar, studiebesök och genomgångar. Parallellt bedrivs litteraturstudier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Relevans i tidigare kurser, antal studiepoäng samt gruppens sammansättning (i nämnd ordning).
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAHN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt ”Integrerad design: Arkitektur - Konstruktion”. Kursen "Arkitektur i material och detalj I" rekommenderas som komplement. Kursen ”Avancerad arkitektonisk gestaltning I” skiljer sig från ”Avancerad arkitektonisk gestaltning II” genom det kursspecifika valda temat.