Kursplan för

Dokumentation och kommunikation
Documentation and Communication

AAHF35, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att träna förmågan att med ett akademiskt förhållningssätt dokumentera och kommunicera ett eget arkitekturprojekt (kandidatarbetet) på ett reflekterande och utvärderande sätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom en skriven rapport visa kännedom om ett akademiskt förhållningssätt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna söka, bearbeta och sammanställa relevant bakgrundsinformation för ett arkitekturprojekt.

i en egen rapport om ett arkitekturprojekt (kandidatarbetet) kunna dokumentera och kommunicera projektets bakgrund, kontexter och process, samt arkitektoniska ställningstaganden och kvaliteter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna kritiskt granska och värdera sitt eget och andras arkitekturprojekt samt skrivna rapporter om arkitekturprojekt.

Kursinnehåll

Genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar i eget skrivande tränas förmågan att dokumentera och kommunicera ett eget arkitekturprojekt (kandidatarbetet). Inom kursen produceras en rapport av ett eget arkitekturprojekt, en rapport som sedan gås igenom vid ett seminarium där varje student är aktiv i bedömningen av medstudenternas rapporter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport av ett arkitekturprojekt (kandidatarbete).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Catharina Sternudd, Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Mattias Kärrholm, Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se