Kursplan för

Arkitektur - I kontext
Architecture - In Context

AAHF25, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att genom gestaltning i komplexa kontextuella sammanhang präglade av olika tidsavtryck ge studenten kunskap om arkitekturens rumsliga egenskaper och utveckla dennes förmåga att utforma arkitektur i fysiskt specifika och socialt sammansatta situationer. Särskilt fokus ägnas den kontextuella dimensionen i materiell och immateriell mening och hur den påverkar den byggda miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa fördjupad kunskap om metoder och teoretisk grund inom området arkitektur och bebyggelsemiljö med speciellt fokus på kontextuella sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att inom ett projekt som medvetet förhåller sig till kontextuella sammanhang gestalta, planera eller förnya miljöer och byggnader.

visa förmåga att identifiera och hantera grundläggande frågeställningar inom arkitekturens och samhällsbyggandets områden.

visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes, kritiskt, självständigt och kreativt genomföra skapande uppgifter inom kursens program.

visa förmåga att presentera sitt arkitekturprojekt så att det kommunicerar på ett, för yrket, acceptabelt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma värdet för det egna projektet hos olika typer av bakgrundsinformation.

visa förmåga att kritiskt värdera det egna arbetsresultatet under och efter designprocessen.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande information om det byggdas kontextuella sammanhang samt hur dessa diskuteras och värderas i praktik och teori. Adekvata metoder introduceras och i en tillämpande gestaltningsuppgift tränas studenten i hur byggnader/miljöer kan ta till vara, vidareutveckla och förnya existerande fysiska, kulturella och sociala kontexter i den byggda miljön.

Gestaltningsuppgiften - det dominerande inslaget - finns i ett urbant eller landskapligt sammanhang. Projektuppgiften skall inbjuda till en kritisk granskning av arkitekturens grunder samt stimulera till ett experimentellt arbetssätt, där innovativa och nydanande lösningar provas.

Studenter handleds på veckobasis och vid särskilda delgenomgångar och tränas i att på ett strukturerat och insiktsfullt sätt kommunicera arkitektur, i ord och bild. Gestaltningsuppgiften stöds av föreläsningar, workshops, litteraturstudier och seminarier. Slutlig examination sker vid en offentlig genomgång där inbjudna externa kritiker medverkar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjord och godkänd gestaltningsuppgift, samt tillhörande presentation. Aktivt deltagande vid samtliga del- och slutgenomgångar. 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj.

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se