Kursplan för

Hållbar arkitektonisk gestaltning
Sustainable Architectural Design

AAHF10, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att arkitektoniskt utforma en byggnad, ny eller existerande, vilken teoretiskt och praktiskt väger samman gestaltning, teknik och hållbarhetsaspekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är byggnadsgestaltning ur sammanvägd konstnärlig, teknisk och samhällelig synvinkel. Dominerande kursmoment är utformningen av en mindre eller medelstor byggnad med ett på förhand givet programinnehåll. Relation till stad/landskap skall beaktas men tonvikten ligger på konstruktiva, energimässiga och långsiktigt hållbara aspekter på byggnadsnivån. Undervisningen behandlar aktuell kompetens inom området, framtida utvecklingsmöjligheter samt arkitekturens roll i sammanhanget. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av kunskaperna vid den arkitektoniska gestaltningen av byggnaden. Undervisningen sker genom enskilda och gruppvisa övningar, seminarier, föreläsningar, studiebesök och genomgångar. Parallellt bedrivs litteraturstudier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Docent Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se