Kursplan för

Gestaltningsprocess och prototyp
Architectural Design Process and Prototypes

AAHA55, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till att arbeta experimentellt med arkitektur, inredning och möbler i en rumslig kontext. Kursen syftar till att träna en kreativ process där varje student kan finna sin egen väg till kreativ formgivning, samtidigt som genomförandet i full skala av en möbelprototyp ska träna förmågan att materiellt och tekniskt genomföra de egna idéerna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens arbete tar sin utgångspunkt i människan och de mänskliga förutsättningarna. Med hjälp av experiment, drömmar och fantasi, såväl som analys och kreativa bearbetningar av de mänskliga förutsättningarna, formuleras en rumslig kontext. Denna fungerar som utgångspunkt för en estetiskt driven kreativ och experimentell designprocess som resulterar i en möbelprototyp i full skala. Genom att arbeta i liten skala ges studenterna möjlighet att genomföra en idé från skiss till realisering.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och slutredovisning. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och seminarier. Studenten skall också färdigställa och presentera en portfölj.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAH141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se