Kursplan för

Metodik
Methods

YTHA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: YL1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att träna studenten i olika tekniker för informationsinsamling. De tekniker som avses är experimentell undersökning och enkät/intervjuundersökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av tre moment, det första handlar om rapportskrivning och om att skriva rapporter i olika sammanhang. Det andra handlar om att planera, genomföra och utvärdera en undersökning som bygger på enkäter eller intervjuer och det tredje handlar om att planera, genomföra och utvärdera en experimentell undersökning. Kursen kommer att ta upp och diskutera begrepp som: populärvetenskaplighet, vetenskaplighet, variabler, parametrar, urval, provuttag, homogenitet, provmängd, representativt prov, stickprov, reproducerbarhet, analysfel, feluppskattning, referensprov, referenslab, ackrediterat lab, GLP, population, frågekonstruktion, skalor, validitet, reliabilitet, webbenkäter, hantering av personuppgifter, anonymitet, kodning, svarsfrekvens

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd experimentell undersökning och godkänd enkät/intervjuundersökning.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Experimentell undersökning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i experimentell undersökning, godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation.
Kod: 0212. Benämning: Enkät- och intervjuundersökning.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i enkät- och intervjuundersökningen, godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation.
Kod: 0312. Benämning: Populärvetenskaplighet/vetenskaplighet.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, Nils-Bo.Nilsson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.