Kursplan för

Produktionsplanering och ledarrollen
Production Planning and the Role of Management

YTHA55, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: YL2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till

att utifrån olika intressenters behov och krav

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Myndighetskontakter

Bygg- livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning

Ergonomi, buller och belysning

Ritningsläsning med symboler, skalor m.m.

Planläggnings- och byggprocessen samt programutveckling (System och kapacitet, verksamhet, lokaler utrustning och personal)

Lean produktion, Miljöstyrning och Avfallshantering med återvinning

Det förädlade livsmedlets betydelse som dimensionerande faktor.

Produktionsplanlösning som förses med utrustning och inredning samt kontrollera att planlösningsförslaget innehåller alla krav i funktionsprogrammet.

Jämförelse mellan olika projekteringar.

Kravspecifikationer på utrustning och inredning

Olika produktionshanteringssystem

Mikrobiella kritiska punkter i produktionsplaneringen. Egenkontrollprogram

Efter introduktion genomförs produktionsplaneringen som grupparbete i mindre grupper.

Under projekttiden genomförs minst ett studiebesök.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: En muntlig rapport över det inom temat genomförda projektarbetet skall presenteras gruppvis. En skriftlig delrapport samt en skriftlig slutrapport över det inom temat genomförda projektarbetet skall utföras gruppvis.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Produktionsplanering och ledarrollen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Rapporter över det inom temat genomförda projektarbetet.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA10, YTHA30, YTHA35.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTH202

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, nils-bo.nilsson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se